Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd “Indipendi Day” wordt georganiseerd door AUSY GROUP BELGIUM NV (hierna “de Organisator”), met maatschappelijke zetel te  3001 Heverlee, Esperantolaan 8 en met ondernemingsnummer 0686.849.278. De wedstrijd loopt van 06.11.2020 tot en met 20.11.2020. De wedstrijd is tweeledig en staat open enerzijds voor freelancers die geregistreerd zijn op de applicatie "Indipendi" en anderzijds voor freelancers die beschikken over een account op Instagram en/of Facebook.

 

 1. De deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de Organisator aanvaardt. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of  in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten van de Organisator, van de deelnemer of van enige andere derde, o.a. maar niet beperkt tot de applicatie “Indipendi” en/of Instagram en/of Facebook, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.

 

 1. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gedaan door de Organisator zullen worden geacht automatisch deel uit te maken van dit reglement.

 

 1. Deze wedstrijd is gericht naar freelancers die geregistreerd zijn op de applicatie “Indipendi” en voor freelancers die beschikken over een account op Instagram en/of Facebook. De deelname aan deze wedstrijd houdt geen enkele aankoopverplichting in en staat open voor freelancers wonende op het Belgische grondgebied ongeacht de leeftijd. Minderjarigen moeten evenwel de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming hebben van ouder(s) of voogd(en) en moeten die toestemming schriftelijk kunnen voorleggen als de Organisator daarom vraagt. De Organisator van deze wedstrijd en de personen die hebben meegewerkt aan de verwezenlijking ervan, evenals hun verwanten in de eerste graad en de personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.

 

 1. Deelnemen aan de wedstrijd kan voor iedere freelancer die ofwel beschikt over de applicatie genaamd “Indipendi” en die hierop geregistreerd is (ofwel zich registreert via de aanmeldingspagina van “Indipendi”) ofwel beschikt over een Instagramaccount ofwel beschikt over een Facebookaccount en na het volgen van de stappen bepaald in punt 6.

 

 1. De wedstrijd is tweeledig en een freelancer kan dus op twee manieren deelnemen en de wedstrijd winnen. Enerzijds is er de mogelijkheid voor freelancers om te winnen via deelname aan het spel “Space Invaders” via de webpagina “https://www.ausy.be/nl/indipendi-day-win-buitenaards-straffe-prijzen”. Een freelancer maakt pas kans op het winnen van de wedstrijd indien de volgende stappen cumulatief worden gevolgd: 
 • Het registreren op de applicatie “Indipendi”;
 • Het spelen van het spel “Space Invaders”, waarbij de aanmelding op dit spel dient te gebeuren via de applicatie van “Indipendi” of de landingspagina van “Indipendi Day”.

De freelancers die de vijf hoogste scores behalen worden beschouwd als winnaars van de wedstrijd. Voor alle duidelijkheid, dit moeten vijf verschillende freelancers zijn. Indien een freelancer twee of meer van de vijf hoogste scores heeft behaald, wordt enkel de hoogste score van de freelancer in aanmerking genomen en wordt de andere score vervangen door de daaropvolgende score van een andere freelancer.

Anderzijds is er de mogelijkheid om de wedstrijd te winnen door deelname aan de actie via Instagram en Facebook. Een freelancer maakt pas kans op het winnen van de wedstrijd indien volgende stappen cumulatief worden gevolgd:

 • Het beschikken over een Instagramaccount en/of Facebook-account;
 • Het delen op hun eigen Instagramverhaal of Facebook-verhaal (zogenaamde “Instagram Story” of “Facebook Story”) van een persoon die het spel “Space Invaders” aan het spelen is;
 • Bij dit Instagramverhaal @team.ausy of bij dit Facebookverhaal “AUSY, a Randstad company” taggen;
 • Bij dit Instagramverhaal en/of Facebookverhaal de hashtag “#indipendiday” vermelden.

Uit al de freelancers die deelnemen via de wedstrijd op Instagram en Facebook zal door een randomizer één winnaar worden gekozen. Deze freelancer wordt beschouwd eveneens beschouwd als een winnaar van de wedstrijd.

Een freelancer kan een onbeperkt aantal keer deelnemen aan de wedstrijd.

 

 1. In het totaal zullen er zes (6) winnaars zijn en zullen er zes (6) prijzen worden uitgereikt. De Organisator beslist zelf welke prijzen dit zullen zijn en in welke volgorde de prijzen zullen worden uitgedeeld.

 

 1. De winnaars worden  per mail op de hoogte gebracht. Modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden meegedeeld. Tevens wordt op sociale media gedeeld dat “de aliens zijn verslagen en de helden beloond zijn”, hetgeen betekent dat de winnaars bekend zijn en de wedstrijd dus zal worden afgesloten.

 

 1. De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade volgend uit de deelname aan deze wedstrijd of uit de uitreiking, het opsturen of het gebruik van de prijs. Zij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld in geval van defect of storing van de gebruikte communicatiemiddelen (waaronder het internet, de gebruikte applicaties en/of websites, Instagram, Facebook etc.).

 

 1. Elke klacht of vraag met betrekking tot de organisatie van deze wedstrijd moet worden gestuurd naar het volgend e-mailadres: Sofie.vandervreken@ausy.be.

 

 1. Persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) en toepasselijke nationale wetgevingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt teneinde freelancers te laten deelnemen aan de wedstrijd en hen de mogelijkheid te geven de wedstrijd te winnen. De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot deze beoogde doelstelling. Persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Men heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en men kan de juistheid ervan verifiëren. Men heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met zijn persoonsgegevens te laten verbeteren. De best mogelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om te voorkomen dat derden van persoonsgegevens misbruik kunnen maken.

 

 1. Enkel de rechtbanken te Leuven zijn bevoegd indien over deze wedstrijd een geschil ontstaat. De deelnemers en de Organisator zullen evenwel er naar streven eventuele geschillen in der minne te regelen alvorens ze te onderwerpen aan deze rechtbanken.